აბიტურიენტი


განათლების აკადემია

 

 მიღება საბაკალავრო პროგრამაზე

უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის მოპოვება უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველ (საბაკალავრო) საფეხურზე ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე.

აბიტურიენტებმა რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ექვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს  უცხო ქვეყანაში შეუძლია მოიპოვოს სტუდენტის სტატუსი საქართველოს კანონმდებლობის |შესაბამისად ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე. ქვესათაური: კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. 2. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სკოლის ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი) ასლი. 3. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 4. ფოტოსურათი 4 ცალი, ზომით 3×4-ზე.

მოსამზადებელი კურსები.

უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემია სთავაზობს აბიტურიენტებს უფასო მოსამზადებელ კურსს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის ზოგად უნარებში პროფესიონალ პედაგოგებთან. კურსის დამთავრების შემდეგ მოეწყობა იმიტირებული ეროვნული გამოცდები. მსურველები დარეგისტრირდით უმაღლესი სასწავლებლის ვებ-გვერდზე ან Facebook გვერდზე. რეგისტრაციის ვადები:

I ჯგუფი 1-10 იანვარი;  II ჯგუფი 11-20 იანვარი;  I I I ჯგუფი 21-30 იანვარი.

2017 წლის ცნობარი აბიტურიენტებისათვის

პრეზენტაცია 2017

„ეროვნული გამოცდების 2018 წლის აბიტურიენტის ცნობარი“