იმ სტუდენტების საყურადღებოდ, ვინც დაინტერესებულია ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხებით!

  გაცნობებთ, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა „განათლების აკადემიას“ გადმოსცა საინტერესო ლიტერატურა ადამიანის უფლებებზე. ყველა წიგნი (ბროშურა, ჟურნალი) დაცულია ჩვენს ბიბლიოთეკაში.

ა) საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში – 2016 წ. ქართულ ენაზე (სრული ვერსია);

ბ) საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში – 2016 წ. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, მოკლე ვერსია);

გ) საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში – 2017 წ. (ქართულ, ინგლისურ და აზერბაიჯანულ ენებზე);

დ) როგორ მივიღოთ საქართველოს მოქალაქეობა – (ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე);

ე) სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებისათვის – 2018 წ. (ქართულ ენაზე);

ვ) ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში – 2018 წ. (ქართულ ენაზე);

ზ) საერთაშორისო სტანდარტების ასახვა ოჯახში ძალადობის საქმეებში – 2017 წ. (საქართველოს უზანაესი სასმართლო, ქართულ ენაზე);

თ) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 2015 – 2017 წლებში მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისა  და განჩინებების კრებული (საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ქართულ ენაზე);

ი) კვლევა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და სასწავლო გარემოს შესახებ ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში – 2018 წ. (ქართულ ენაზე).

უსდ „განათლების აკადემიის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური