საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება

თავი I. ზოგადიდებულებები
1.1. უმაღლესი სასწავლებელი „განათლების აკადემიის“ (შემდგომში – სასწავლებელი) წინამდებარედებულებაარეგულირებსსასწავლებლისსაინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის(შემდგომში – სამსახურის) საქმიანობას;
1.2. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურითავისსაქიანობაშიხელმძღვანელობსსაქართველოსკანონმდებლობით, კანონქვემდებარენორმატიულიაქტებით, სასწავლებლისდებულებით დაწინამდებარედებულებით;
1.3. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურითავისიკომპეტენციისფარგლებშიანგარიშვალდებულია, სასწავლებლის ადმინისტრაციისხელმძღვანელისდარექტორისწინაშე.ასრულებსკანონმდებლობითგათვალისწინებულდააგრეთვე, სასწავლებლის რექტორისდაადმინისტრაციისხელმძღვანელისმიერდაკისრებულმოვალეობებს;

თავი II. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურისსაქმიანობისსფერო, ძირითადიამოცანებიდაფუნქციები
2.1. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურისსაქმიანობისსფეროასასწავლებლის (დამისიინფრასტრუქტურის) სასწავლო,საკადრო, საფინანსოდაა.შ. მონაცემთაინფორმატიზაცია, კომპიუტერიზაცია;
2.2. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურისწინაშედასმულია შემდეგიამოცანები:
• სასწავლებლისინტერნეტსერვისებითუზრუნველყოფა (ვებ-სერვისი, ელექტრონულიფოსტა);
• სასწავლებლისქსელურიინფრასტრუქტურისგანვითარება (გაფართოებადამომსახურეობა);
• სასწავლებლისშიდაქსელურისერვისებისპროგრამულიუზრუნველყოფა;
• ,,სასწავლოპროცესისმართვისსისტემის”, მონაცემთაბაზებისშექმნადადანერგვა;
• ინტეგრირებულიპროგრამულისისტემებისდანერგვა;
• სხვადასხვადისციპლინებშიელექტრონულიკურსებისადადისტანციურისწავლებისდანერგვა-განვითარება;
• კომპიუტერულიკლასტერულიინფრასტრუქტურისგანვითარება;
• გლობალურისამეცნიეროკომპიუტერულქსელშიმიერთება;
• კომპიუტერულირესურს-ცენტრებისგახსნა;
• საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურისპერსონალისდასტუდენტთაკომპიუტერთანდამოუკიდებელიმუშაობისუზრუნველყოფა;
• პერსონალისკომპიუტერული სწავლება;
2.3. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურისფუნქციებია:
• სასწავლებლისოფიციალურივებ-საიტისშექმნადასისტემატიურად მისი განახლება;
• სასწავლებლის სტრუქტურულიერთეულებისვებ-საიტებისშექმნადაყოველდღიურიგანახლება;
• სასწავლებლის პერსონალისელექტრონულიფოსტისსერვისითუზრუნველყოფა;
• სასწავლოპროცესისმართვისსისტემისდანერგვასასწავლებლისფაკულტეტებზედამისიოპერატიულიუზრუნველყოფა;
• ICინტეგრირებულიპროგრამულისისტემისდანერგვა;
• სასწავლო, საკადროდასაბუღალტრომონაცემთაბაზებისგაერთიანება;
• ქსელურიინფრასტრუქტურისტიპოლოგიისშემუშავება;
• ქსელურიინფრასტრუქტურისგანვითარებადამოდიფიცირება;
• ქსელურიინფრასტრუქტურისპროგრამულიუზრუნველყოფა;
• კომპიუტერულიტექნიკისგამართულადმუშაობისუზრუნველყოფა;
• კომპიუტერულიტექნიკისსაგარანტიოშეკეთებისმონიტორინგი;
• თანამედროვესაინფორმაციოტექნოლოგიებისგანვითარებისპროექტებისგანხორციელებაშიმონაწილეობა;
• სისტემურიპროგრამებისადაინტერნეტკავშირისუზრუნველყოფასხვაკოლეჯებთან, საუნივერსიტეტოდასამეცნიეროორგანიზაციებთან;
• კომპიუტერულცენტრებთანსაერთოგლობალურიპროგრამებისგანხორციელება;
• ელექტრონულიკურსებისადადისტანციურისწავლებისდანერგვა-განვითარება;
• სხვასაქმიანობისგანხორციელება, რომელიცარეწინააღმდეგებასაქართველოსკანონმდებლობას, სასწავლებლის დებულებასა დაწინამდებარედებულებას;

თავიIII. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურისსტრუქტურადახელმძღვანელობა
3.1. სამსახური არის სასწავლებლისსტრუქტურის ორგანიზაციული ერთეული და მას ხელმძღვანელობს სამსახურისუფროსი;
3.2. სამსახურისუფროსსთანამდებობაზენიშნავსდაათავისუფლებსადმინისტრაციისხელმძღვანელის წარდგინებით რექტორი;
3.3. სამსახურისუფროსი:
• ხელმძღვანელობსდაწარმართავსსამსახურისსაქმიანობას;
• პასუხისმგებლობა აკისრია სამსახურისფუნქციებისადაამოცანებისშესრულებაზე;
• ახორციელებსამდებულებით, სასწავლებლისადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებითადასაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულსხვაფუნქციებსადადავალებებს;

თავი IV. გარდამავალი დებულებები
მოცემულ დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;სამსახურისწინაშედასმულიამოცანების სრულად შესრულებისათვის საჭირო სამუშაოების დასრულების სავარაუდო თარიღია 2013-2014 სასწავლო წლის დაწყება.

თავი V. დასკვნითიდებულებები
სამსახურის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სასწავლებლისადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებიდანგამომდინარე;