სამედიცინო დაზღვევა

dazgveva_imediმიმდინარეობს მოლაპარაკება და კონტრაქტის პირობების შეთანხმება სადაზღვეო კომპანია “იმედი L”-თან სტუდენტების, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის დაზღვევის პირობების შესათანხმებლად.