საჯარო ლექცია!

Lecture-medium-1024x671მომხსენებლები:

ირაკლი ნადარეიშვილი – საქართველოს მთავარი პროკურატურა, სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის უფროსი

თინათინ მახარაძე – საქართველოს მთავარი პროკურატურა, სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის პროკურორი

თემები:

სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების სპეციფიკა.

მტკიცებულებათა სახეები და მათი ერთობლიობის სტანდარტი სამოხელეო დანაშაულთან მიმართებაში.

უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებისა და ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის სამართლებლივი სტანდარტი და სტატისტიკა.