ღია კარის დღე უსდ განათლების აკადემიაში

უსდ განათლების აკადემიამ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები
პირობებისა და მოთხოვნების შესაბამისად ახალი კვალიფიციური კადრების
მოძიებისა და აკადემიური პერსონალის შევსების, სწავლისა და სწავლების
თანამედროვე მიღწევების დანერგვის, შესაბამისად აკრედიტებული პროგრამების
განვითარება-მოდიფიკაციისა და აბიტურიენტების მოზიდვის მიზნით
მიმდინარე სასწავლო წლის 11 მაისს ჩატარდა ღია კარის დღე. ღონისძიებაში
მონაწილეობდა 100-მდე სკოლის მოსწავლე. ახალგაზრდები დაინტერესდნენ
უსდ-ს ინფრასტრუქტურით, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით,
საგანმანათლებლო პროგრამებით, გაცვლითი პროგრამებით და სხვ.
განსაკუთრებით დაინტერესდნენ ჯანდაცვის ფაკულტეტზე არსებული
სასწავლო კაბინეტებითა და ლაბორატორიებით.

 

preloader
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav