აკადემიური პერსონალი

ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი
პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

ჯანდაცვის ფაკულტეტი
პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ტექნოლოგიების ფაკულტეტი
პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორი